Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

De provincie heeft actuele gegevens nodig voor haar weidevogelbeleid en voor andere aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbeheer. De provincie kan hiermee enerzijds haar doelstellingen van de Provinciale Weidevogelvisie (2009) toetsen en anderzijds de ontwikkeling van de weidevogels volgen. Zo moet onder andere de kwaliteit worden uitgedrukt van de verschillende (agrarische) natuurbeheertypen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) met een weidevogeldoelstelling. Daarvoor zijn logischerwijs actuele weidevogelgegevens nodig. Meer lezen.

De Afdeling Onderzoek & Advies van LNH heeft in opdracht van de provincie het zuidelijk deel van Waterland geinventariseerd op weidevogels. Het zuidelijk deel van Waterland is een van de belangrijkste weidevogelregio’s in Noord-Holland. Het gebied is vooral van belang voor watersnip, grutto en tureluur. Van de watersnip broedt meer dan 50% van de totale Noord-Hollandse populatie in dit gebied. Voor  grutto en tureluur is dit aandeel ongeveer 15%. In de periode 1999-2012 is het totaal aantal van de beleidsoorten met ongeveer een kwart afgenomen. De afname bij de grutto bedraagt ongeveer 35%. Als we naar de laatste drie jaar kijken lijkt er stabilisatie op te treden voor het gehele onderzoeksgebied. Dit geldt voor de EHS en voor sommige gebieden buiten de EHS, bijvoorbeeld Marken en delen van Waterland Oost. Verder lezen, zie hier het rapport

Het Kenniscentrum Weidevogels organiseert op donderdag 5 april 2012 de studiemiddag weidevogels in de Rijper Eilanden in De Rijp. De middag begint om 13.00 uur. Tijdens de studiemiddag zullen verschillende aspecten van het weidevogelbeheer aan de orde komen. We hebben weer een zeer interessant programma!

Aanmelden hoeft niet, u bent gewoon van harte welkom.

 

Bijlage: de uitnodiging en het programma van de studiemiddag

Woensdagavond 14 maart is de startavond van het weidevogelseizoen in Laag Holland in de Rijpereilanden, aanvang 20.00 uur. Alle boeren en vrijwilligers zijn van harte welkom. Afgelopen zondag vond Maarten Hellingman in Warder het eerste kievitsei in Noord-Holland dus het kan los.

Bijgesloten is de uitnodiging

In 2011 heeft de afdeling Onderzoek en Advies van Landschap Noord-Holland een opkrikplan opgesteld voor verschillende deelgebieden in Waterland Oost. Waterland Oost is nog steeds een zeer belangrijk weidevogelgebied in Laag Holland met plaatselijk nog zeer hoge dichtheden en soortenrijkdom. In een aantal deelgebieden zijn de weidevogels afgenomen zoals in Polder Katwoude, tussen Monnickendam en Ilpendam en tussen Zunderdop en Ransdorp. Peilverlaging, te vroeg en te grote oppervlakte maaien in de eerste helft van mei en predatie zorgen dat de weidevogels hier minder voorkomen. Meer lezen!   

Op donderdagmiddag 7 april organiseert het Kenniscentrum Weidevogels als aftrap van het nieuwe weidevogelseizoen de studiemiddag weidevogels om 13.00 uur in zalencentrum “De Rijper Eilanden”, Zuiddijk 2a, De Rijp (langs de N244). 

Weidevogels staan nog steeds volop in de belangstelling en er wordt op veel verschillende manieren gewerkt om ze beter te beschermen en te beheren. Daarom organiseert het Kenniscentrum Weidevogels deze studiemiddag. . De middag is bedoeld voor beheerders, agrariërs, beleidsmakers, veldmedewerkers en vrijwilligers van de (agrarische) natuur in Noord-Holland. Tijdens de studiemiddag zullen De meest recente gegevens over de verspreiding, aantallen en trends van de weidevogels worden aan u gepresenteerd waarbij verschillende aspecten van weidevogelbeheer aan de orde komen. Teven wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken van een aantal lopende onderzoeken en projecten (zie programma). 

Programma studiemiddag weidevogels


 
Het Kenniscentrum Weidevogels heeft samen met Altenburg & Wymenga in opdracht van de provincie een rapport opgesteld over de bescherming van de weidevogels tijdens trek en overwintering. De directe aanleiding voor het opstellen van het rapport is een motie van de Provinciale Staten van Noord-Holland waarin zij de wens uitspraken de sterfte van weidevogels in de trek en overwinteringsgebieden te reduceren. Het rapport is hier te downloaden. Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering.
Het Kenniscentrum Weidevogels heeft op 29 november in opdracht van de provincie Noord-Holland een symposium georganiseerd over `Ruimtelijke ordening en weidevogels`. De middag was druk bezocht door veel RO-ambtenaren van de gemeenten en andere geinteresseerden. Naast de ontwikkeling van de weidevogels en provinciaal weidevogelbeleid kwam aan de orde wat gemeenten actief aan de bescherming van weidevogels kunnen doen en het compensatiebeginsel van de provincie. Het Kenniscentrum Weidevogels heeft al die informatie handzaam samengevat in de brochure Handreiking Compensatie Weidevogelleefgebieden die hier is te downloaden.

Het Kenniscentrum organiseert in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland het weidevogelsymposium Ruimtelijke Ordening en weidevogels. Het symposium vindt plaats op maandagmiddag 29 november van 13.00-17.00 in de IJ-kantine in Amsterdam Noord.

U bent van harte welkom! 

Hierbij treft u de uitnodiging en het aanmeldformulier

Op 23 oktober 2010 organiseert de Nederlandse Ornithologische Unie en het Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy een interessante lezingen dag te Leeuwarden. Het onderwerp betreft 'Weidevogels: tussen krimp & kramp', waarin we in het ochtendgedeelte ingaan op de demografie en fenologie van broedende weidevogels. Tijdens het middaggedeelte staan recente resultaten en maatregelen centraal die handvatten geven voor een effectieve weidevogelbescherming voor de toekomst.

Klik op het programma voor de interessante lezingen van de dag, de locatie en adres.

Toegang is gratis.

In Friesland wordt al een aantal jaar interessant onderzoek uitgevoerd naar kieviten (project Kieviten De Dulf) door Vogelringstation Demork. Een aantal kieviten zijn uitgerust met zeer lichte dataloggers zodat middels daglengte kan worden bepaald waar de vogels zich bevinden. Verrassend genoeg weten we nu dat de kieviten slechts een heel korte periode uit Nederland weg zijn (november-februari). Zij lijken Frankrijk te mijden en zij overwinteren vooral in het zuiden van Engeland of Portugal.

Meer weten: http://home.kpn.nl/~menork/map1/dulf-2010.htm

Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland. Het Jaarboek Weidevogels 2009 laat zien welke veranderingen zijn opgetreden, maar ook waar mogelijke oplossingen liggen voor verbetering van de weidevogelstand. Een van de opmerkelijke bevindingen in het jaarboek is dat 2009 een iets gunstiger jaar voor de meeste soorten weidevogels was in vergelijking met 2008. Alleen de kievit, grutto en veldleeuwerik lieten in 2009 lagere aantallen zien.

Dit en nog veel meer is te lezen in Weidevogels in Noord-Holland Jaarboek 2009: deel 1 en deel 2

Landschap Noord-Holland heeft samen met Ron van `t Veer Ecologisch Advies & Onderzoeksbureau de weidevogels en moerasvogels van Laag Holland in kaart gebracht. De weidevogels en moerasvogels zijn een van de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap Laag Holland. Andere kernkwaliteiten zijn onder meer de openheid van het landschap, veenpakket, de verkaveling, de dorps- en lintbebouwing en de droogmakerijen. Via de link kunt u de Kernkwaliteit Weidevogels LH downloaden. U vindt hier een uitgebreide beschrijving van het voorkomen, ecologie van de verschillende weidevogels in Laag Holland, geillustreerd met prachtige biotoop foto's van Jan van der Geld.

Kernkwaliteit Weidevogels in Laag Holland 

De onderzoeksafdeling van Landschap Noord-Holland heeft zeer veel gegevens over de weidevogels in Noord-Holland. In de bijgevoegde factsheet is veel van deze informatie samengebracht. Ze geeft beknopte informatie over de verspreiding, aantallen en trends van weidevogels in Noord-Holland. Deze notitie is bedoeld als achtergrondinformatie bij de presentatie van het rapport ‘Weidevogels in Noord-Holland; ecologie, beleid en ontwikkelingen’. De informatie van deze factsheet zal t.z.t. verschijnen in uitgebreidere vorm in de publicatie ‘Weidevogels in Noord-Holland; verspreiding, aantallen en trends’.  Factsheet weidevogels in Noord-Holland 2010

De stand van de weidevogels in Noord-Holland is door LNH bekeken op 50.000 ha. Nooit eerder is zo’n grootschalige monitoring uitgevoerd. Hierdoor is beter dan ooit een vergelijking te maken tussen beheer, beheerders en gebieden. Op 20 mei is het rapport geresenteerd en heeft de gedeputeerde Bart Heller van Noord-Holland het rapport aangeboden aan het landelijke Weidevogelverbond. Het rapport is hier te downloaden Weidevogels in Noord-Holland; ecologie, beleid en ontwikkelingen

In 2009 zijn in verschillende gebieden van Laag Holland en West Friesland alarmtellingen uitgevoerd. Op die manier komen we meer te weten van het broedsucces van de grutto en wele factoren daaran bijdragen. Zo is duidelijk dat de grutto met haar kuikens de voorkeur heeft voor lang (> 15 cm), het liefst kruidenrijk, gras. De kuikens kunnen hier volop voedsel in de vorm van insecten vinden. De rapporten zijn via publicatie en dan kenniscentrum te vinden.

Alarmtelling West Friesland 2009

Alarmtelling Laag Holland 2009

   

Elk voorjaar trekken zo’n 1.000 weidevogelvrijwilligers de weilanden in om nesten te zoeken en te beschermen. Elk nestbezoek leidt echter tot een mogelijke afname van weidevogelnesten. Dit is één van de uitkomsten van de studiemiddag weidevogels die Veelzijdig Boerenland en Landschap Noord-Holland namens het Kenniscentrum Weidevogels op 1 april organiseerden.

Het Kenniscentrum Weidevogels organiseert op donderdagmiddag 1 april van 13.00 uur tot en met 16.30 uur haar jaarlijkse studiemiddag weidevogels. De studiemiddag wordt gehouden in zalencentrum De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp.

Tijdens de studiemiddag zullen verschillende aspecten van weidevogelbeheer aan de orde komen en wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken van een aantal lopende onderzoeken en projecten. Hoe gaat het met de weidevogels in Noord-Holland, wat is de relatie tussen nestbezoek en predatie, hoe is de overleg van grutto's; allemaal onderwerpen die op deze interessante middag aan de orde komen. Zie het programma voor alle onderwerpen en sprekers. U bent van harte welkom!

Uitnodiging en Programma Studiemiddag Weidevogels

De Weidevogelbalans 2010 geeft de meest recente stand van zaken over hoe het is gesteld met de weidevogels zelf en met weidevogelbeheer, -bescherming en - onderzoek. De aantallen broedparen gaan van de meeste soorten nog steeds achteruit. Belangrijk nieuw gezichtspunt is dat vooral het realiseren van voldoende en goed kuikenland voor het opgroeien van de kuikens een cruciaal punt is.

De weidevogelbalans is tot stand gekomen dankzij medewerking van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincies, terreinbeherende organisaties en vrijwilligersorganisaties. Gedetailleerde achtergrondinformatie is verder te vinden via de websites www.weidevogelbescherming.nl, www.sovon.nl en www.landschapsbeheer.nl. De weidevogelbalans is een uitgave van de landelijke Kenniskring Weidevogellandschap.

Verder lezen Weidevogelbalans 2010

De gezamenlijke jaarlijkse dag van Nederlandse Steltloperwerkgroep en Werkgroep Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek vindt in 2010 plaats op zaterdag 27 februari in Trianon Zalenverhuur, Oudegracht 252 te Utrecht. De toegang is gratis. Het interessante programma is te downloaden via deze link.

.

Het zal niet lang meer duren voor de grutto in Nederland een zeldzame broedvogel is. Als er niet snel ingrijpende maatregelen worden genomen, tenminste. Dat stelt Julia Schröder naar aanleiding van haar onderzoek naar fitnesscorrelaties bij de grutto. Er is, met name, niet genoeg jonge aanwas. Schröder is op 11 januari aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op haar proefschrift `Individual fitnes correlates in the Black-tailed Godwit.

Team Onderzoek & Databeheer van Landschap Noord-Holland heeft in opdracht van Laag Holland en de provincie Noord-Holland voor een zevental weidevogelgebieden in Laag Holland een analyse uitgevoerd naar het voorkomen van weidevogels, aantallen en trends en de relatie met predatie, beheer, de openheid van het landschap en de drooglegging in het gebied. Het rapport is in december 2009 verschenen. De resulaten zijn beschikbaar voor de weidevogelkringen en/of andere initiatieven die in die gebieden actief zijn met het beheer en de verbetering van het weidevogelbiotoop.

In Friesland zijn het afgelopen voorjaar vijftien grutto's uitgerust met zenders. Via de site van Vogelbescherming Nederland zijn de trekroutes en locaties waar deze vogels verblijven dagelijks te volgen. De informatie moet leiden tot een betere bescherming van de leefgebieden voor de grutto.

Het Kenniscentrum Weidevogels organiseerde donderdag 2 april haar jaarlijkse weidevogelmiddag. Diverse onderzoekers presenteerden hun onderzoeksresultaten: van Grutto's in Afrika tot Steltlopers op plas-draspercelen en van het jaar van de Scholekster tot de betekenis van kruidenrijke graslanden voor de weidevogels. Meer lezen kunt in het verslag van deze studiemiddag. 

Uit onderzoek in Afrika blijkt dat Grutto's direct na het broedseizoen uit Nederland wegtrekken naar Afrika. Zij lopen daar gevaar omdat ze voedsel zoeken in rijstvelden waar dan juist de rijst is gezaaid. De grutto's vormen een bedreiging voor deze bron van inkomsten van de lokale bevolking en worden daarom bejaagd. De gruttojongen blijven nog even in Nederland. Dit is een van de uitkomsten van de studiemiddag die het Kenniscentrum Weidevogels op 2 april organiseerde.

Meer lezen over deze studiedag, lees het persbericht

Het Kenniscentrum Weidevogels organiseert donderdag 2 april de studiemiddag weidevogels vanaf 13.15 uur in zalencentrum De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp.

Tijdens de studiedag zullende verschillende aspecten van weidevogelbeheer aan de orde komen en wordt u bijgepraart over de stand van zaken van een aantal lopende onderzoeken en projecten. Zie bijgaand het programma. U bent van harte welkom!

programma

 

 

Met instrumenten uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen weidevogelgebieden effectief beschermd gaan worden. Wel lijkt daarbij inzet nodig van de provincies, zo blijkt uit een juridische analyse van Alterra.

LNV heeft recent een nieuw rapport gepubliceerd `Veranderingen en trends van weidevogels op landschapsschaal'. De resultaten op basis van grootschalig gebiedsdekkend onderzoek en analyse van historische datasets geven aan dat op lokale schaal goede en stabiele weidevogelgebieden (> 75 broedparen per 100 ha) worden gekenmerkt door de openheid van het landschap, een hoog waterpeil en kruidenrijk grasland waarvan slechts een klein deel (< 30%) al vroeg (tussen eind april - eind mei) wordt gemaaid.

Het broedseizoen van de grutto zit er bijna op en veel grutto's verzamelen zich nu in groepen. Om meer over de broedbiologie, verspreiding en doortrekpatronen te weten zijn veel grutto's van kleurringen aan de poten voorzien.
Het toekomstige gruttobeheer moet zich meer concentreren op de leefomgeving van het kuiken. De sterfte van volwassen grutto’s is niet de oorzaak van de daling in aantallen, maar de lagere overlevingskans van het kuiken.
Maandag 26 mei heeft met succes Hans Schekkerman zijn proefschrift bij de Rijksuniversiteit Groningen verdedigd. De titel van zijn proefschrift luidt: Precocial problems, shorebird chick performance in relation to weather, farming and predation.

Het weidevogelbeheer moet worden geconcentreerd in de meest geschikte gebieden. Ook moeten terreinbeherende instanties een intensiever beheer voeren. Dit zijn volgens diverse deskundigen de beste methoden om de voortdurende achteruitgang van de weidevogelstand te stoppen.

In 2006 heeft een gebiedsdekkende weidevogelinventarisatie in Laag Holland plaatsgevonden. De resultaten en analyse zijn in twee rapporten verschenen en nu op de site als PDF te downloaden.
Afgelopen zaterdag heeft Wim Tijsen op zijn vertrouwde stekkie het nest gevonden van de op één na oudste Tureluur (C68) van Nederland.

Actuele stand rondom weidevogels in Noord-Holland bekend.

Zojuist is, op basis van de meest recente onderzoeken, het Jaarboek weidevogels 2007 verschenen dat ingaat op de stand van de weidevogels in de provincie Noord-Holland.

Op maandag 28 april is de website van het Kenniscentrum on line gegaan.

Op donderdag 24 april zag Bob van Duin de eerste gruttokuikens in de Krommenieerwoudpolder.
Tijdens de ‘Studiemiddag Weidevogels’ in de Rijp is op 3 april het Kenniscentrum Weidevogels officieel van start gegaan.
Op 29 november heeft het Kenniscentrum Weidevogels in opdracht van de provincie Noord-Holland het weidevogelsymposium `Ruimtelijke Ordening en Weidevogels` georganiseerd. De middag was druk bezocht door veel RO-medewerkers van gemeentes en andere geinteresseerden. Naast veel informatie over de ontwikkeling van weidevogels in de provincie en het provinciale weidevogelbeleid stond de bescherming van de weidevogelleefgebieden centraal. Aan de orde kwamen onder meer wat gemeenten aan actief beleid kunnen ontwikkelen en het provinciale beleid over compensatie. Al die informatie heeft het Kenniscentrum handig voor u samengevat in de brochure Handreiking Compensatie Weidevogelleefgebieden.


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.