2009 iets gunstiger voor de weidevogels

Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland. Het Jaarboek Weidevogels 2009 laat zien welke veranderingen zijn opgetreden, maar ook waar mogelijke oplossingen liggen voor verbetering van de weidevogelstand. Een van de opmerkelijke bevindingen in het jaarboek is dat 2009 een iets gunstiger jaar voor de meeste soorten weidevogels was in vergelijking met 2008. Alleen de kievit, grutto en veldleeuwerik lieten in 2009 lagere aantallen zien.  De komende jaren zijn cruciaal voor het behoud van de weidevogels. Met behulp van het provinciale meetnet worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Belangrijkste conclusie uit het meetnet is dat de meeste soorten weidevogels in aantal achter uitgaan. In de periode 1990-2000 gaan vijf van tien algemene soorten in aantal achteruit: scholekster, grutto, slobeend, veldleeuwerik en gele kwikstaart. Na 2000 nemen acht van de tien soorten weidevogels duidelijk in aantal af. Positief is dat de krakeend het onverminderd goed doet en de kuifeend laat ook een lichte toename zien.In 2009 zijn alle belangrijk gebieden in Noord-Holland geïnventariseerd op weidevogels. Noord-Holland is nog steeds één van de rijkste weidevogelprovincies van Nederland. Van vijf soorten broedt hier 20% of meer van de landelijke broedpopulatie. Van de 14 soorten zijn tien soorten in aantal afgenomen, drie soorten stabiel en een soort toegenomen, de krakeend. Laag Holland is verreweg de belangrijkste regio voor weidevogels. Van de tien soorten weidevogels broedt hier 30% van de totale Noord-Hollandse populaties, van de grutto maar liefst 60%. Laag Holland vormt een van de belangrijkste kerngebieden van Nederland. Het waterpeil en openheid van het gebied zijn belangrijke factoren die het voorkomen van veel soorten weidevogels bepaalt.  Aan de rand van het landgoed Marquette (bij Heemskerk) ligt een succesvol weidevogelreservaat. Door een hoog waterpeil, het plaatsen van een vossenraster en uitgekiend beheer van weiden en laat maaien kunnen hier veel weidevogels succesvol broeden en hun jongen groot brengen. In Laag Holland zijn voor zeven gebieden opkrikplannen opgesteld. De basis van de plannen bestaat uit een analyse van de ontwikkeling van weidevogels, de openheid, waterpeil en het beheer van het gebied. In de plannen krijgen de beheerders eveneens gerichte informatie en aanbevelingen om het beheer en biotoop voor de weidevogels te verbeteren. In 2009 zijn in acht gebieden van West Friesland en Laag Holland alarmtellingen uitgevoerd om zo vast te kunnen stellen hoeveel gruttoparen jongen hebben. Door het aantal alarmerende gruttoparen met jongen te delen door het aantal vastgesteld broedterritoria is het mogelijk het bruto territoriaal succes (BTS) te bepalen. Vanaf een BTS van 65% wordt aangenomen dat er voldoende jongen vliegvlug zijn geworden. Van vijf van de acht polders bleek de BTS waarde hoger te liggen dan 65%. Tevens blijkt uit het onderzoek dat grutto’s met jongen een voorkeur hebben voor ongemaaid grasland langer dan 15 cm. In Polder IJdoorn, een weidevogelreservaat van Natuurmonumenten ten noorden van Amsterdam gaat Natuurmonumenten samen met de beheerders en andere partijen maatregelen nemen om het gebied te behouden voor de weidevogels.    Ook in de rest van Noord-Holland is er veel aandacht voor behoud van de weidevogels. Honderden boeren en vrijwilligers zijn actief in de weidevogelbescherming in Noord-Holland. Naast de bescherming van nesten hebben zij steeds meer oog voor de bescherming en het opgroeien van kuikens. En dit blijft nodig. Ook zijn in een aantal gebieden bundelen boeren, vrijwilligers, wildbeheerders, natuurorganisaties en gemeenten hun krachten in zgn. weidevogelkringen voor het behoud en bescherming van weidevogels. De komende jaren speelt de provincie Noord-Holland een belangrijke rol in de uitvoering van het weidevogelbeleid. Zij heeft daarvoor een Provinciale Weidevogelvisie opgesteld waar zij weidevogelkern- en gruttokerngebieden heeft begrenst. Die begrenzing is sturend voor inzet van financiële middelen voor weidevogelbeheer in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap.


Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.