Provincies nodig voor effectieve bescherming weidevogelgebieden

Met instrumenten uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen weidevogelgebieden effectief beschermd gaan worden. Wel lijkt daarbij inzet nodig van de provincies, zo blijkt uit een juridische analyse van Alterra.
Tot voor kort viel de juridische bescherming van het weidevogellandschap een beetje tussen wal en schip. Het viel doorgaans immers buiten de Natura 2000-gebieden, terwijl de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen zich meestal beperken tot planologische sturing zonder harde juridische sturingsinstrumenten. Die hardere juridische sturing is juist nodig om voor weidevogels de nodige openheid, waterpeil en rust te waarborgen.

Zie voor meer informatie het rapport Ruimtelijke bescherming weidevogellandschapNieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.