Nieuw rapport LNV

LNV heeft recent een nieuw rapport gepubliceerd `Veranderingen en trends van weidevogels op landschapschaal'. De resultaten op basis van grootschalig gebiedsdekkend onderzoek en analyse van historische datasets geven aan dat op lokale schaal goede en stabiele weidevogelgebieden (> 75 broedparen per 100 ha) worden gekenmerkt door de openheid van het landschap, een hoog waterpeil en kruidenrijk grasland waarvan slechts een klein deel (< 30%) al vroeg (tussen eind april - eind mei) wordt gemaaid. Voor de stabiliteit van een gebied is het belangrijker dat het waterpeil de juiste hoogte heeft dan dat er beperkt wordt gemaaid. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt doordat in gebieden met een hoger peil minder vroeg wordt gemaaid omdat dit landbouwkundig niet mogelijkis. Het onderzoek toont aan dat gootschalige gebiedskarteringen niet alleen belangrijk zijn voor het beleid omdat hiermee de ligging van de verschillende typen weidevogelgebieden beter kan worden beoordeeld maar levert ook een reeler beeld op van de effctiviteit van de maatregelen. Een groot deel van de gebruikte data zijn afkomstig van het Noord-Hollandse Provinciale meetnet en het gebeidsdekkende onderzoek in LAAG HOLLAND van 2006.

Download: Veranderingen en trends van weidevogels op landschapsschaal. R. van `t Veer, H. Sierdsema, K. Musters, N. Groen en W. Teunissen.Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.