Promotie Hans Schekkerman

Maandag 26 mei is Hans Schekkerman gepromoveerd op zijn proefschrift Precocial problems, shorebird chick performance in relation to weather, farming and predation. De grutto neemt in het proefschrift een centrale plaats in. De belangrijkste boodschap uit het proefschrift is dat de slechte broedresultaten van de Grutto (en daarmee de gepaard gaande achteruitgang) met name veroorzaakt wordt door een sterk toegenomen kuikensterfte. Eenvoudige beschermingsmaatregelen als nestbescherming en het uitstellen van maaidatums blijken niet meer voldoende om hun overlevingskansen te vergroten. De maatregelen voor weidevogelbeheer moeten flink wat intensiever én veelomvattender worden. Daarom pleit Hans voor het instellen van 'kerngebieden' waarin agrariërs een belangrijke rol spelen, maar natuurbescherming voorop staat. Het proefschrift is te downloaden bij Alterra Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.